โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็งปากมดลูก
โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคความดันโลหิตสูง